Total print managment solution

ריקו מציגה פתרון לייעול תהליך העבודה בדפוס.

סביבת ההדפסה המקצועית מאופיינת לעיתים בחוסר יעילות: העדר תיאום בין משימות שונות, עריכת תיקונים רבים לקבצים, הקצאה למדפסת הלא נכונה, אי ניצול תפוקת עבודה מקסימלית של ציודים, ביצוע עבודות רגילות לפני עבודות דחופות, טעויות בביצוע משימות ידניות, עיכובים הנובעים מביצוע איטי של משימות ידניות ועוד – אלו יכולים לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים והגדלת עלויות – והכל בשל היעדר ניהול אופטימלי של תהליך ההדפסה.

תוכנת Total print management solution נועדה לסייע בכך באמצעות מנגנון שליטה וניהול משימות לייעול תהליכי העבודה הארגוניים, המבוסס על אוטומטיזציה של משימות החוזרות על עצמן. לתוכנה ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח הכולל את הפונקציות הבאות:

  • ארגון סדר דפים ופרקים מודפסים
  • עריכה קלה של מסמכים
  • הוספת טקסט ותמונות למסמכים
  • הצגה דיגיטלית של הקובץ הסופי לפני הדפסה
  • עריכה של הרגע האחרון

התוכנה מסייעת להגדלת נפח העבודה והתפוקה, הפחתת עלויות תפעוליות, צמצום מספר הטעויות – ובשורה תחתונה: הורדת עלויות והגדלת רווחיות

 


להשארת פרטים

* שדה חובה